สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชีวาสุขวิทยาลัย

ฝากข่าว โดย :

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ก้าวสู่บทบาทใหม่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดตั้ง “ชีวาสุขวิทยาลัย” กุญแจสู่เป้าหมายสำคัญ สร้างมืออาชีพตอบโจทย์วงการพยาบาล-สาธารณสุขชีวาสุขวิทยาลัย

หลายปีที่ผ่านมาถือเป็นช่วงที่เทรนด์ด้านสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน อย่างที่ทราบกันดีว่าความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงและการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ทุกคนต่างปรับตัว สิ่งสำคัญคือปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในระบบสาธารณสุข สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จึงมุ่งมั่นก้าวสู่เป้าหมายกับพันธกิจครั้งสำคัญที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งการเพิ่มพูนองค์ความรู้ ร่วมพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยให้เป็นที่ยอมรับและยกระดับสู่ความเป็นสากล ด้วยการเป็น Academic Hub  ให้ความสำคัญด้าน Health & Wellness เฉพาะทาง นำมาสู่การจัดตั้ง “ชีวาสุขวิทยาลัย (PIM College of Health & Wellness)” โดยวิทยาลัยในฐานะภาคการศึกษาที่มีความพร้อมสร้างบุคลากรโดยการผลิตบุคลากรสุขภาพในระดับวิชาชีพแลระดับประกาศนียบัตรเฉพาะทาง รวมถึงเป็นศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  การวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดดเด่นด้วยการเป็นศูนย์รวมอัดแน่นคุณภาพทั้งบุคลากรชั้นนำ ศูนย์ฝึกอบรมความรู้ หลักสูตร งานวิจัย ห้องปฏิบัติการพยาบาล (PIM Professional Care Park) สถานที่เรียน สิ่งอำนวยความสะดวก ครบวงจรล้ำสมัย เอื้อต่อการเรียนการสอน เสริมไปด้วยเครือข่ายคุณภาพจำนวนมากทั้งด้านวิชาการ และสถานประกอบการชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพ สุขภาวะของประชาชน ตอบสนองความต้องการของประเทศ ชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนา​ประเทศ​​ด้านสาธารณสุข​อย่างยั่งยืน

โดยบทบาทใหม่ครั้งสำคัญนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ อุดม คชินทรประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข บรรยายปาฐกถาพิเศษหัวข้อ The New Boundary of Life is Wellness พร้อมด้วย นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวแถลงวิสัยทัศน์แห่งการขยายองค์ความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพของพีไอเอ็ม ณ งาน “The Next Chapter: PIM College of Health & Wellness” พันธกิจครั้งสำคัญสู่การยกระดับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพกับชีวาสุขวิทยาลัย  พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี พีไอเอ็ม, คุณวิเชียร จึงวิโรจน์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), คุณวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล้อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC), แพทย์หญิงจามรี เชื้อเพชระโสภณ Head of Operation Planning บริษัท ซีพี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด, อาจารย์พรวิทย์  พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีอาวุโส สายวิชาการ พีไอเอ็ม, คุณสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีอาวุโส สายบริหาร พีไอเอ็ม ให้เกียรติเข้าร่วมงาน เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ Camellia Ballroom โรงแรม Waldorf Astoria Bangkok กรุงเทพฯ

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ อุดม คชินทรประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

 

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ชีวาสุขวิทยาลัย​ มีพันธกิจสำคัญ​ที่​จะเผยแพร่ความรู้​ เป็นแหล่งรวมการศึกษา​ การวิจัย​ และคลังความรู้ด้านสุขภาพ​ของบุคคลทุกช่วงวัย ชุมชนสังคม ตลอดจนการฝึกอบรมระดับสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ พร้อมด้วยแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตระหนักรู้ การดูแลรักษา ภูมิปัญญา และนวัตกรรม โดยมีหัวเรือใหญ่อย่าง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวถึง “วิสัยทัศน์ของชีวาสุขวิทยาลัยว่าจะเป็นองค์กรที่จะสร้างบุคลากรด้านสุขภาพทั้งในระดับวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม โดยมีงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพที่สามารถนำไปใช้ได้”  โดยในจุดเริ่มต้นได้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ชีวาสุขวิทยาลัยจะมาสร้างความเชื่อมั่นและบรรทัดฐานใหม่ให้กับวงการการศึกษาและแวดวง Health & Wellness ยิ่งขึ้น ด้วยการดำเนินงานภายใต้หัวใจหลัก 3 ส่วนคือ 1. คณะพยาบาลศาสตร์ (School of Nursing) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและ  สภาการพยาบาล ประกอบด้วย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 ปี และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2.5 ปี เป็นหลักสูตรปริญญาที่สอง มีเป้าหมายสร้างพยาบาลวิชาชีพนักจัดการยุคใหม่ บนมาตรฐานความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล อัดแน่นด้วยวิชาการ กระบวนการพยาบาล ทักษะทางภาษา เทคโนโลยี นวัตกรรม วิจัย และความเป็นผู้นำ พร้อมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ถ่ายทอดโดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เรียนและฝึกปฏิบัติในห้องปฎิบัติการทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี (PIM EEC) จังหวัดชลบุรี

  1. PIM Care Academy แหล่งรวมความรู้ตามมาตรฐานสุขภาพสากล มุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะทั่วไป ความรู้ทางการแพทย์ การพยาบาล เทคโนโลยีและการบริหารจัดการธุรกิจเชิงสุขภาพ ในรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นและระยะยาว การประชุมวิชาการระดับประเทศและนานาชาติ งานสัมมนา โครงการให้ความรู้ต่างๆ แก่บุคคลทั่วไป รวมถึงสถานประกอบการ ผู้ประกอบการ เช่น โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น SPA MANAGER, สัมมนาออนไลน์ Health & Wellness Mega Trend 2023 อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมเครือข่ายองค์กร สถานพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการแพทย์ การพยาบาล และด้านสุขภาพในทุกมิติ โดยปัจจุบันได้จัดงานเผยแพร่ความรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น งานประชุมวิชาการด้านการเป็นผู้ประกอบการของพยาบาลวิชาชีพ, การอบรมหลักสูตรระยะสั้นผู้ดูแลผู้สูงอายุ, “Care Angel Program” หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริการสุขภาพและการบริบาลขั้นสูงสำหรับวัยแอคทีฟซิลเวอร์ และโครงการอบรมทางด้านการพยาบาลที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นต้น
  2. Center of Excellence: Research & Innovation ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจสร้างองค์ความรู้ พัฒนา และค้นคว้าวิจัยด้าน Health & Wellness ด้วยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีการบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และมหาวิทยาลัยต่างๆ ผสมผสานกับการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับสุขภาพและระบบสาธารณสุขท้องถิ่นไปจนถึงระดับสากล เช่น การวิจัยประยุกต์ การวิจัยการดูแลผู้สูงอายุ การวิจัยด้านสุขภาพในทุกช่วงวัยของบุคคล ด้านชุมชน ด้านสุขภาพจิต ตลอดจนการวิจัยด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอื่นๆ โดยงานวิจัยที่ผ่านมาได้รับการยอมรับในการนำไปใช้และการได้รับการตีพิมพ์ทั้งในทั้งระดับประเทศและนานาชาติอีกด้วย

อีกตัวแปรสำคัญของการจัดตั้งชีวาสุขวิทยาลัย คือเครือข่ายทางการศึกษาและวิชาชีพ จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมบ่มเพาะบุคลากรคุณภาพ สนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานจริง การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนวิทยากร ควบคู่กับการผลักดันงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และแนวทางศึกษาใหม่ๆ โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อนักศึกษาและบุคลากร อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยบูรพา, บจก. แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC), โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย และสถานบริการสุขภาพระดับชุมชนในเขตภาคตะวันออก

 

จากข้างต้นแต่ละส่วนคือองค์ประกอบสำคัญของชีวาสุขวิทยาลัย อีกหนึ่ง Knowledge Hub แห่งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งพร้อมสร้างผู้สำเร็จการศึกษาตามแบบฉบับ Work-based Education ให้อยู่ในระบบสาธารณสุขและภาคอุตสาหกรรมด้าน Health & Wellness เช่น พยาบาลวิชาชีพ งานบริบาลผู้สูงอายุ หรือต่อยอดสู่  การเป็นผู้ประกอบการ Health & Wellness ผู้ประกอบการด้านสุขภาพ เจ้าของธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพสอดคล้องกับนโยบายของประเทศของการมุ่งเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพระดับโลก สำหรับอนาคตทางวิทยาลัยได้วางแผนทำโครงการสุขภาพอื่นๆ เดินหน้าสร้างสรรค์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเฉพาะทางด้านการพยาบาล, หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล และหลักสูตรด้านสุขภาพที่ออกแบบเฉพาะ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการและองค์กรต่างๆ