จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “หยกใสร่ายคำในวงวรรณ”

ฝากข่าว โดย :

หยกใสร่ายคำในวงวรรณ

 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  เรื่อง “หยกใสร่ายคำในวงวรรณ” ลิลิตพระลอ และพระราชนิพนธ์แปล ทีทรรศน์ ภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ พร้อมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิด และทรงฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การถ่ายทอดลิลิตพระลอเป็นกวีนิพนธ์จีน” บรรยายโดย ศาสตราจารย์เผย เสี่ยวรุ่ย พระอาจารย์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้ในวันที่ ๒๑ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ข้อมูลการลงทะเบียนและ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://yoksairaikam.utcc.ac.th

Related Posts