การจองเลขทะเบียนรถทางอินเตอร์เน็ต สิ่งที่ควรรู้ และตารางกำหนดการจองเลขแต่ละวัน

ฝากข่าว โดย :

จองทะเบียนรถ ทางอินเตอร์เน็ต

สิ่งที่ควรรู้ก่อนจองทะเบียนรถ

  1. การจองเลขทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต จะเปิดบริการจองเลข ตั้งแต่ 10.00 น – 16.00 น. หากเข้าใช้งานก่อนเวลาจะไม่สามารถจองเลขได้
  2. ชื่อผู้จอง ต้องเป็นเจ้าของรถเท่านั้น
  3. อ่านหลักเกณฑ์การจองให้เข้าใจก่อนจองเลข
  4. ตรวจสอบ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล เลขบัตร ก่อนจอง หากผิดจะไม่สามารถนำเลขไปจดทะเบียนได้
  5. กรอกข้อมูลไม่ครบตามหลักเกณฑ์ตกเป็นโมฆะ

เปิดจองทะเบียนรถสำหรับรถ 3 ประเภท คือ

รถยนตนั่งส่วนบุคคลไมเ่กิน 7 คน (รถเก๋ง หรือ รถกระบะ 4 ประตู้)
รถยนตนั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถต้)
รถยนตบรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะบรรทุก หรือ รถกระบะ 2 ประตู้)

ตารางกำหนดการจองเลขทะเบียนรถทางอินเตอร์เน็ต

ปัจจุบัน จดทะเบียนถึงเลข

ขั้นตอนและช่องทาง การจองเลขทะเบียนรถยนต์แบบออนไลน์

  • เข้าสู่เว็บไซต์ www.tabienrod.com แล้วคลิก “จองทะเบียนรถ” หรือคลิก https://reserve.dlt.go.th/reserve เพื่อ เข้าระบบจองเลขทะเบียน