Home » ข่าวพีอาร์ » งานอบรมสัมมนาทางวิชาการด้านไอซีทีเพื่อการบริหารงานภาครัฐ “eGovernment Forum 2014”

งานอบรมสัมมนาทางวิชาการด้านไอซีทีเพื่อการบริหารงานภาครัฐ “eGovernment Forum 2014”

logo-eGOVERNMENT-FORUM-2014_2

 

 

ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดินหน้าผลักดันแผนพัฒนาตลาด ICT ให้ภาคธุรกิจเอกชน หวังเตรียมความพร้อมรองรับเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการงานอบรมสัมมนาทางวิชาการด้านไอซีทีเพื่อการบริหารงานภาครัฐ “eGovernment Forum 2014”  ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ “The Year of Growing IT Demand” ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (เอทีซีไอ) จัดทำขึ้นตามเตรียมแผนสร้างตลาด ICT ในประเทศไทย สำหรับการประชุมโครงการครั้งนี้เป็นการกำหนดมาตรฐานการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาประเทศพร้อมรับการเปิด AEC  และยังเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับภาครัฐ เพื่อยกระดับเพิ่มศักยภาพของบุคลากร

 

โดยประเด็นในการแถลงข่าวประกอบไปด้วย 1. การผลักดันแผนพัฒนาตลาด ICT ให้ภาคธุรกิจเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรรับเศรษฐกิจอาเซียน 2. การร่วมยกระดับมาตรฐานองค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจไทย 3. รายละเอียดภาพรวมของตัวโครงการ eGovernment Forum 2014 และ 4. เทคโนโลยี และนวัตกรรมของภาคเอกชนที่จะนำไปร่วมแสดงในโครงการนี้

 

งานแถลงข่าวในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสมบูรณ์   เมฆไพบูลย์วัฒนา  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายอดิเรก ปฏิทัศน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย เป็นผู้แถลง  โดยมีตัวแทนจากบริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท แทนเจอรีน จำกัด  และบริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด  เป็นผู้ร่วมแถลงถึงการร่วมมือในครั้งนี้ด้วย ในวันจันทร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 – 11.15 น. ณ ห้อง BB 404 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ความอนุเคราะห์จากท่านในการมอบหมายสื่อมวลชนร่วมแถลงข่าว และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้