กระทรวงมหาดไทย ประสาน กระทรวงพลังงาน เดินหน้าขับเคลื่อน โครงการกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฝากข่าว โดย :

การกำจัดขยะ

รายงานข่าวจาก กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  ล่าสุด ได้มีหนังสือแจ้งไปยังกระทรวงพลังงานเพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าปัจจุบันมีโครงการได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพิ่มเติม รวมจำนวนทั้งสิ้น  23 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 234.7 เมกะวัตวัตต์แล้ว  แต่ยังไม่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ ประกอบกับการดำเนินนโยบายการจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FIT) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพลังงาน จึงได้แจ้งข้อมูลความคืบหน้าของการดำเนินโครงการฯที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้กระทรวงพลังงานใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายการจัดหาไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FIT)  ต่อไปการกำจัดขยะ

ทั้งนี้ โครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วจำนวน 23 โครงการ  อาทิ โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม,โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ,โครงการกำจัดและแปรรูปมูลฝอยเป็นพลังานไฟฟ้า จ.มหาสารคาม,โครงการกำจัดขยะมูลฝอยโดยกระบวนการแปรรูปขยะเป็นแท่งเชื้อเพลิงRDF เพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า จ.สระแก้ว ,โครงการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า จ.ชุมพร ,โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอย พร้อมบริหารศูนย์เรียนรู้การกำจัดขยะและของเสียชุมชน กรุงเทพมหานคร, ฯลฯ