Home » ข่าวพีอาร์ » ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บรรยายพิเศษ

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บรรยายพิเศษ

กระทรวงการอุดมศึกษา

          รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางปรับเปลี่ยนให้เป็นองค์กรดิจิทัล”  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐและเอกชน ที่เข้าอบรมหลักสูตร  “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัล ด้านธุรกิจเกษตร” รุ่นที่ 2 โดยมี  ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ให้การต้อนรับในวันเสาร์ที่12 กันยายน 2563 เวลา 15.00 – 16.45 น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมรามาดา บายวินแดม เจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก

          รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางปรับเปลี่ยนให้เป็นองค์กรดิจิทัล”  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐและเอกชน ที่เข้าอบรมหลักสูตร  “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัล ด้านธุรกิจเกษตร” รุ่นที่ 2 โดยมี  ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ให้การต้อนรับในวันเสาร์ที่12 กันยายน 2563 เวลา 15.00 – 16.45 น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมรามาดา บายวินแดม เจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก

Related Posts