วิธียื่นภาษีออนไลน์ กรมสรรพากร การคืนภาษี และอัตราภาษี 2565

ฝากข่าว โดย :

กรมสรรพากร
กรมสรรพากร เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งทำหน้าที่จัดเก็บภาษีตาม ประมวลรัษฎากร บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี ได้แก่
– ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
– ภาษีเงินได้นิติบุคคล
– ภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ภาษีธุรกิจเฉพาะ
– อากรแสตมป์
รวมถึง จัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และ ภาษีมรดก

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

อัตราภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงิน

ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2565

ผู้ที่จะขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2564 มีกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 พร้อมขอคืนเงินภาษี ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 กรณี ยื่นภาษีด้วยแบบกระดาษ ถึงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565
กรณี ยื่นภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่ www.rd.go.th
ขั้นตอนการยื่นภาษี
1. เข้า เว็บไซต์ของกรมสรรพากร ยื่นภาษีออนไลน์ ที่ rd.go.th/publish/index.html

2. คลิกที่ “ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91
ยื่นภาษีออนไลน์
3. เข้าสู่ระบบด้วย หมายเลขผู้ใช้ 13 หลัก และ รหัสผ่านที่เคยตั้งไว้

3.1 สำหรับผู้ที่ยื่นภาษีเป็นครั้งแรก ให้คลิก “ลงทะเบียนที่นี่” โดยสามารถอ่านขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อยืนภาษีออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร
กรมสรรพากร ออนไลน์
4. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อย จะพบกับหน้าแรก ซึ่งจะปรากฏข้อมูลที่เคยลงทะเบียนไว้ ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด หากต้องการแก้ไขให้กด “เปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ผู้มีเงินได้” หรือ”แก้ไขที่อยู่” หากถูกต้องให้กด “ทำรายการต่อไป
ยื่นภาษีออนไลน์

5. เมื่อมาถึง “หน้าหลัก” ให้เลือกสถานภาพผู้มีเงินได้ สถานะการยื่นแบบ และข้อมูลคู่สมรส (ถ้ามี) เมื่อเสร็จแล้วให้กด “ทำรายการต่อไป
ยื่นภาษีออนไลน์
6. หน้า “เลือกเงินได้/ลดหย่อน” เลือกรายการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากเป็นพนักงานบริษัทที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลียง หรือโบนัส ให้เลือก มาตรา 40(1) ที่ช่องแรก ในส่วนของค่าลดหย่อน ให้เลือกตามรายการตามที่เกิดขึ้นในปี 2564 เช่น เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินบริจาค หรือในกรณีที่เคยซื้อกองทุน LTF หรือ RMF ช๊อปดีมีคืน มาตรการคืนภาษีต่างๆของรัฐ เมื่อเลือกครบแล้วให้กด “ทำรายการต่อไป

ยื่นภาษีออนไลน์
7. หน้า “บันทึกเงินได้” ให้กรอกข้อมูลตาม หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ ส่วนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้ ให้ดูจากใน 50 ทวิ ในส่วนตัวเลขของบริษัทซึ่งเป็นนายจ้าง หากมีการเปลี่ยนงานระหว่างปีให้เลือกใช้ตัวเลขของบริษัทที่เป็นผู้จ่ายเงินมากที่สุด เมื่อกรอกครบแล้วให้กด “ทำรายการต่อไป

ยื่นภาษีออนไลน์
8. หน้า “บันทึกลดหย่อน” ให้กรอกตัวเลขตามรายการที่ได้เลือกไว้ให้ครบทุกช่อง จากนั้นกด “ทำรายการต่อไป

ยื่นภาษีออนไลน์
9. หน้า “คำนวณภาษี” จะแสดง จำนวนภาษีทั้งหมด โดยจำนวนภาษีที่ “ชำระเพิ่มเติม” หรือ “ชำระไว้เกิน” ว่ามีอยู่เท่าไหร่
ยื่นภาษีออนไลน์
9.1 ด้านล่างของแบบฟอร์ม สามารถเลือกบริจาคให้พรรคการเมืองที่ต้องการ หรือ ขอผ่อนชำระภาษีเป็นงวดๆ ได้หากต้องการ เมื่อเลือกครบแล้ว ให้กดทำรายการต่อไป
ยื่นภาษีออนไลน์ 66
9.2 ในกรณีที่ได้ชำระภาษีไว้เกิน หากเลือกช่อง “มีความประสงค์ขอคืนเงินภาษี” ระบบจะขึ้นข้อความเพิ่มเติม พร้อมคําแนะนําเกี ยวกับ การคืนเงินภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์
ยื่นภาษีออนไลน์
10. หน้า “ยืนยันการยื่นแบบ” ตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วนอีกครั้ง หากต้องการแก้ไขให้กด “ล้างข้อความ” หากต้องการยืนยันให้กด “ยืนยันการยื่นแบบ” จากนั้นจึงเลือกช่องทางเพื่อทำธุรกรรมการเงินที่ต้องการ

ยื่นภาษีออนไลน์
11. เมื่อยืนยันแล้ว ระบบจะแจ้งว่ากรมสรรพากรได้รับการยื่นแบบเรียบร้อย สามารถเลือก “พิมพ์แบบ” เพื่อเซฟไฟล์ PDF ไว้เป็นหลักฐาน หรือเลือก “เลือกนําส่งเอกสารขอคืนภาษี” ในกรณี ขอภาษีคืน เพื่อทำการอัพโหลดเอกสารที ต้องการนําส่งในหน้าถัดไป พร้อมทั้งยังสามารถ เชคสถานะขอคืนภาษี 2565 ได้อีกด้วย
ยื่นภาษีออนไลน์1

กรมสรรพากร ยืดเวลายื่นภาษี (ยื่นภาษีออนไลน์)

ยื่นภาษีออนไลน์ 66
กรณีที่มีประชาชนบางส่วนมีความกังวลว่าจะต้องออกจากบ้านมาเพื่อยื่นแบบ ใคร ฝากยื่นภาษี ฝากเพือนยื่น หรือ ฝากบริษัทยื่นภาษี และชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายใน 31 มีนาคม 2563 นั้นว่า “ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมสรรพากรยึดถือความปลอดภัยของผู้เสียภาษี รวมถึงเจ้าหน้าที่สรรพากรเองเป็นสำคัญ เพื่อคลายความกังวลและภาระการเดินทางของผู้เสียภาษีจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ เพื่อมายื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและชำระภาษี ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 จึงได้มีการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) ปีภาษี 2562 ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 แล้ว
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ

กรมสรรพากรเก็บภาษีต่ำกว่าเป้า

อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า เตรียมหารือกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เพื่อประมาณการจัดเก็บรายได้ในปี 2563 ใหม่ จากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ในภาพรวมของกรม โดยในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ (ต.ค.2562-เม.ย.2563) จัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ประมาณ 7 หมื่นล้านบาท ซึ่งการเก็บรายได้ปีนี้ก็จะใช้เป็นฐานในการตั้งเป้าจัดเก็บรายได้ปี 2564 ด้วย
ผลจากมาตรการลดผลกระทบโควิด กรมลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่มีอัตรา 3% เหลือ 1.5% ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2563 เสียรายได้ไปแล้ว 27,000 ล้านบาท และได้เร่งคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปแล้วกว่า 95 % จากผู้ขอคืนทั้งหมดประมาณ 3 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นภาษีที่คืนประมาณ 28,000 ล้านบาท เร่งคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลกว่า 27,185 ล้านบาท

กรมสรรพากร คืนภาษีให้ผู้ยื่นภาษีแล้วเกือบ 95%

ขณะนี้กรมสรรพากรได้เร่งดำเนินการพิจารณาและอนุมัติคืนภาษี ตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2562 ที่ผู้เสียภาษี ยื่นขอคืนภาษีไปแล้วรวมจำนวน 2,741,738 แบบ จากแบบที่ยื่นขอคืนทั้งหมด 2,909,264 แบบ คิดเป็น ร้อยละ 94.24 เป็นจำนวนเงินภาษีที่คืนให้แล้วรวม 28,072.52 ล้านบาท
ทั้งนี้ ผู้เสียภาษีที่ขอคืนภาษีสามารถตรวจสอบ และติดตามสถานะการขอคืนภาษีได้ด้วยตนเองที่ www.rd.go.th ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพจาก Thailand e-Government  กรมสรรพากร การยื่นภาษีออนไลน์

PR Thai Government

Related Posts