Home » ข่าวไอที » กทปส. ลงพื้นที่ ม.แม่ฟ้าหลวง เยี่ยมชมงานวิจัยและพัฒนาต้นแบบ e-School ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชนบทด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลฯ

กทปส. ลงพื้นที่ ม.แม่ฟ้าหลวง เยี่ยมชมงานวิจัยและพัฒนาต้นแบบ e-School ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชนบทด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลฯ

กทปส. ลงพื้นที่ ม.แม่ฟ้าหลวง เยี่ยมชมงานวิจัยและพัฒนาต้นแบบ e-School ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชนบทด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลฯ

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. นำโดย นายนิพนธ์ จงวิชิต (คนที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการส่วนการวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลในชนบท ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก กทปส. ดำเนินโครงการโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมี ผศ.นอ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ (คนที่ 2 จากขวา)  อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำคณะเจ้าหน้าที่เยี่ยมชมโครงการฯ เพื่อยกระดับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา (Near Real-time Captioning) จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมและโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ซึ่งได้ความสนใจในระบบ e-School เป็นอย่างมาก ณ จังหวัดเชียงราย เมื่อเร็ว ๆ นี้