กทปส. จัด Focus Group 3 จังหวัด แผนแม่บทกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

ฝากข่าว โดย :

            กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส.  จัดสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ในระยะ 4 ปี (2563 – 2566) และเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกองทุนฯ รวมถึงแนวทางการจัดสรรเงินกองทุน กทปส. ประจำปี 2563  ทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดสงขลา และจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาจากสถานศึกษา หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการ มูลนิธิ สมาคม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

           กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง

พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากคณะกรรมการบริหารกองทุน เห็นควรให้มีการทบทวนแผนแม่บทและยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินจากกองทุนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงตาม นโยบายการพัฒนาประเทศ บริบทของกฎหมาย และสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม ดังนั้น กทปส. จัดกิจกรรมสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนแม่บทกองทุน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการจัดสรรเงินกองทุน และเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถรับทราบถึงสภาพปัญหา พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดสรรเงินกองทุนในอนาคตต่อไป

            ในการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้ง 3 ภูมิภาคดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีและถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญที่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินจากกองทุน เพื่อให้ กทปส. ได้นำไปวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ระยะ 4 ปี รวมถึงกำหนดทิศทางการจัดสรรเงินกองทุนให้เกิดประโยชน์ในทุกภาคส่วนในด้านกิจการกระจายเสียง ด้านกิจการโทรทัศน์ และด้านกิจการโทรคมนาคม ต่อไป”

            นายวิโรจน์ นรารักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ กล่าวว่า ในห้วงเวลาที่ผ่านมากองทุนฯ ได้ใช้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ปี 2557 ถึง 2559 และแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินรายปี เป็นกรอบแนวทางการบริหารงานกองทุนฯ โดยต่อมาในระหว่างปี 2561 ถึง 2562 ได้มีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับแผนแม่บทกองทุนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการบริหารกองทุนจึงเห็นควรให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ ให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม และบริบทของกฎหมาย โดยจัดทำเป็น ร่างแผนแม่บทกองทุนฯ ระยะเวลา 4 ปี และกำหนดให้เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นไป จนถึง ปี 2566 ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดยุทธศาสตร์ของกองทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ จึงเห็นสมควรให้มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนแม่บทกองทุนฯ และร่วมกำหนดทิศทางการจัดสรรเงินจากกองทุนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน

            นายวิโรจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกรอบการจัดสรรเงินกองทุนในปี 2563 นี้ กสทช. ได้มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินการจัดสรรเงินจากกองทุน โดยแบ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนทุนประเภทที่ 1 จำนวน 300 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนที่ให้หน่วยงานจากภายนอกยื่นข้อเสนอภายใต้กรอบโครงการหรือกิจกรรม ใน 3 วัตถุประสงค์ของกองทุน คือ วัตถุประสงค์ที่ 1 การดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม  วัตถุประสงค์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาด้านกระจายเสียง โทรทัศน์ โทรคมนาคม เทคโนโลยีการใช้คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และวัตถุประสงค์ที่ 3   การพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมและสนับสนุนทุนประเภทที่ 2 จำนวน 670 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนจะดำเนินการกำหนดขอบเขตของงานหรือ TOR ที่สอดคล้องตามนโยบายของกองทุน ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกยื่นเสนอโครงการมายังกองทุน

            นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา ได้บรรยายในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของกองทุนรวมถึงแนวทางการจัดสรรเงินจากกองทุนประจำปี 2563 (ร่าง) แผนแม่บทกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ระยะ 4 ปี ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ดังนี้

  1. ยุทธศาสตร์ที่1 ส่งเสริมบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง
  2. ยุทธศาสตร์ที่2 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
  3. ยุทธศาสตร์ที่3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
  4. ยุทธศาสตร์ที่4 สนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภค
  5. ยุทธศาสตร์ที่5 การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพและมั่นคง

พร้อมกันนั้น บนเวทีเสวนาที่จังหวัดกรุงเทพฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา ประกอบด้วย พันเอก (พิเศษ) ดร. เจียรนัย วงศ์สะอาด, นายสมชาย ศักดาเวคีอิศร อนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุนฯ ได้ให้แนวทางการเขียนโครงการอย่างไรให้ได้รับทุน ซึ่งโครงการตอบโจทย์ของวัตถุประสงค์กองทุน และต้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาพรวมในการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวถึงส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม

####